Kinh nghiệm in ấn

  • Khi nào nên sử dụng hệ màu CMYK và RGB

    Khi nào nên sử dụng hệ màu CMYK và RGB

    Biết được sự khác biệt giữa hai thứ rất giống nhau có thể cảm thấy tầm thường. Bạn sẽ làm gì với kiến thức của mình để chỉ ra sự khác biệt giữa cá sấu Mỹ và cá sấu Châu Á? Tại một buổi tiệc....